SHABE MERAJ KA WAQIA

  • MERAJ KA WAQIA.
  • मेराज का वाक्या!
  • Author by:- SAJID KHAN
MERAJ KI TAFSEELSaheeh Bukhari me Waqia Meraj ba Riwayat Hazrat Anas Bin Maalik razi Allahu anhu muta’addad Jagah marwi ha kahin Hazrat Ansa razi Allahu anhu ne ba waasta Hazrat Abu Zarr razi Allahu anhu aur kahin ba waasta Hazrat Maalik Bin Sa’sa’ Ansaari Razi Allahu anhu bayan kiya hai.Hazrat Anas Bin Maalik ne Hazrat Maalik Bin Sa’sa’ Razi Allahu anhu kewastey se bayan kiya hai ki Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya keMaine Ka’aba Shareef ke Qareeb is haalat me tha jaise kuch jag raha hu kuch so raha hu , Mere paas 3 Aadmiaaye, mere paas Soney ka Tasht laya gaya jo HIKMAT aur Imaan se pur tha, mera Seena Chaak kiya gaya phir usey ZAMZAM ke paani se dhoya gaya, phir usey Hikmat aur Imaan se bhar diya gaya aur mere paas ek Sufaid chaupaya laaya gay wo Qad(height) me Khachchar se kam tha aur Gadhe se Ooncha tha, ye Chaupaya BURRAAQ tha.AASMANO PAR TASHREEF LE JANA AUR AP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KE LIYE DARWAZA KHOLA JANA, HAZRAAT AMBIYA ALAIHUMAS SALAAM SE MULAQAAT FARMANA AUR UNKAMARHABAAKEHNAMai Jibraeel alaihis salaam ke sath rawana hua yahan tak ke qareeb waleAasmaan tak pohanch gaya, Hazrat Jibraeel alaihis salaam ne Aasmano ke Khaazin se kaha ke kholye usne sawaal kiya ke Apke sath kaun hai? Jibraeel alihis salam ne jawab diya:MUHAMMADsallallahu alaihi wasallam , usne daryaft kiya unhe bulaya gaya hai? Jibraeel alaihis salam ne jawab diya ke Haan unhe bulaya gaya hai! Is par usen MARHABAA kaha aur darwaza khol diya gaya aur kaha gaya ke unka aana Acha aana hai. Hum oopar pohanche to wahan HazratAadamalaihis salaam ko paya Maine unhe Salaam kiya , unho ne farmaya: مرحبا بك من ابن و نبي(bête aur Nabi ke liye Marhaba hai) phir hum Doosre Aasmaan tak pohanche wahan Jibraeel alaihis salaam se us tarah ka sawal jawab hua  jo pehle Aasmaan me daakhil hone se qabl kiya gaya tha jab Darwaza khol diya gaya oopar pohanche to wahanEisaalaihis salaam aurYahyaAlaihis salaam ko paaya unho ne bhi Marhaba kaha, unke alfaaz yun the:مرحبا بك من أخ و نبي(Marhaba ho Bhai ke liye aur Nabi ke liye), phir Hum teesre Aasmaan par pohanche wahan Jibraeel alaihis salaam se wahi sawal o Jawab hua jo pehle Aasmaano me dakhil hone par hua. WahanYousufalahis salaam ko paya, Maine Salaam kiya unho neمرحبا بك من أخ و نبيkaha, phir hum Chauthe Aasmaan tak pohanche, wahan bhi Jibraeel alaihissalaam se Hasb e Saabiq sawaal jawab hua , darwaza khol diya gaya to hum oopar pohanch gaye, wahanIDREESalaihis salaam ko paya , Maine unko Salaam kiya, unho ne bhiwahi kahaمرحبا بك من أخ و نبيphir hum paanchwe Aasmana par pohanche to wahan bhi Jibraeel alaihis salam se hasb e saabiq sawaal jawab hua darwaza khol diya gaya to hum oopar pohanche, wahanHaroonalaihis salaam ko paya Maineunko Salaam kiya unho ne bhiمرحبابك من أخ و نبي  kaha, phir hum chatey Aasman tak pohanche wahanbhi hasb e saabiq Jibraeel alaihi salaam se Sawaal o jawaab hue jab darwaza khol diya gaya to hum ooparpohanch gaye wahan HazratMoosaalaihis salaam ko paya, Maine Salaam kiya unho  bhiمرحبا بك من أخ و نبي  kaha jab mai aagey badh gaya to wo Roney lagey un se sawal kiya gay ke ap ke roney ka sabab kya hai? Unho ne jawab diya ke ek ladka mere Baad Mab’oos hua uski Ummat ke log Jannat me dakhil honge jo meri Ummat ke Daakhil hone walo seAfzal honge (doosri Riwayat me hai ke uski Ummat ke daakhil hone wale meri Ummat se ziada honge) phir hum satwey Aasman par pohanche wahan bhi Jibraeel alaihis salaam se Hasbe saabiq Sawaal jawaab hua , jab  Darwaza khul gaya to hum Ooparpohanche waha HazratIbrahimalaihis salaam ko paya maine unhe  Saleem kiya unho ne farmayaمرحبا بك من ابن و نبي  (Hazrat Adam  alaihis salam aur Hazrat Ibrahim alaihis salam neمرحبا بك من ابن و نبي  isliye farmaya kyu ke Ap unkinasal me the baqi Hazraat neمرحبا بك من أخ و نبي   farmaya)ALBAITUL  MA’MOOR AUR SIDRATUL MUNTAHA KA MULAHEZA FARMANAUske abad al baitul Ma’moormere samne kardiya gaya. Maine Jibraeel alaihis salaam se sawal kiya ye Kya hai? Unho ne jawab diya ke yeAL Baitul Ma’moor hai isme rozana 70000 farishte Namaz padhte hain , jab Nikal kar chale jate hain to kabhi bhi wapas nahi hote phir mere samne Sidratul Muntaha ko laya gaya. Kya dekhta hu ke uske BAIR HIJR (HIJR ek jagah thi jahan bade bade Matkey banaye jate the)ke matkon ke barabar hain aur uske pattey Hathi ke Kaano ke barabar hain.Sidratul muntaha ki jad me 4 Nehren nazar aayin , 2 Baatini Nehren aur 2 Zaahiri nehren . maine Jibraeel alaihis salaam se daryaft kiya unho ne bataay ke BAatini 2 Nehren Jannat ki Nehren hain aur Zaahiri 2 Nehren FURAAT aur NEEL hain.(Furaat Iraaq me aur Neel Misr me hai)
#ISLAM KE BAARE ME ✔


▶FOLLOW ME◀
▶ Facebook
Twitter


Comments

@ Favorite post @

Allah se Dua mangne Ka Tarika

MUHAMMAD S.A.W KA FARMAANS ALLAH KA HUQUM HAI

Shadi Ki Pahli Raat Dulha Aur Dulhan Ke Bare me

HAZRAT MUHAMMAD S.A.W HAZRAT ALI SE FARMATE HAIN

Meraaj ka ka pura waqiya huzoor S.A.W